APA FAQ

Oversikt over vanlige spørsmål og svar. Veiledningene i denne FAQen er i henhold til APA 6th.

Sitater

Direkte sitat (inntil 40 ord)

Sitatet settes i anførselstegn og etterfølges av parentes eller fotnote. I fotnoten eller parentesen oppgir du opplysninger om forfatter og årstall og sidetall. Dersom du siterer en nettside eller annet materiale som ikke har sidetall, oppgir du avsnittsnummer, tidsanmerkning el. som gjør det lettere for leseren å finne igjen sitatet.

Eksempel (APA 6th):
  
Boplikten har de senere årene vært mye diskutert i media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. «Gjennomsnittstall viser at i kommuner med boplikt er boligene like mye bebodd i løpet av året som i kommuner uten boplikt» (Aanesland & Holm, 2002, s. 84). Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er...

Lengre sitater (mer enn 40 ord)

I fotnoten eller parentesen oppgir du opplysninger om forfatter og årstall og sidetall. Sitatet settes i et eget avsnitt med innrykk.

Eksempel (APA 6th):
  
Boplikten har de senere årene vært gjenstand for mye diskusjon, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. Det har her blant annet blitt påpekt at politisk regulering ikke alltid fører til økt velferd for de mange:  

Boplikt kan være et eksempel som bekrefter at den samlede velferden i samfunnet blir mindre. De ønskede resultatene kommunen oppnår med boplikt, er samlet sett svært små. Hensikten med boplikt er å få et bedre omiljø, flere bebodde hus med lys i vinduene på mørke vinterkvelder. Dagens teknikk resulterer i at det lyser mest i vinduene hos dem som misligholder boplikten og som har vond samvittighet for at de ikke bor der. (Aanesland & Holm, 2002, s. 84)

Slik løftes det frem argumenter som...   

Parafrasering (omskriving)

Å parafrasere er å skrive om med egne ord. Mange synes at dette flyter bedre i teksten. Dersom du har brukt en bestemt side, sier APA manualen at du bør oppgi sidetall*.

Eksempel (APA 6th):
  
Boplikten har de senere årene vært mye diskutert i media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. En undersøkelse fra 2002 viser at bosetningsmønsteret ikke påvirkes nevneverdig i kommuner uten boplikt, sammenliknet med kommuner med boplikt (Aanesland & Holm, 2002, s. 84). Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er...

*Her er det ulike faglige tradisjoner, snakk med faglærer

 

Sitat hentet fra en annen forfatter (sekundærkilde)

Dersom det er mulig bør du finne primærkilden (altså det som er sitert). Hvis dette ikke er mulig må du vise at du gjengir sitatet fra en annen tekst.

Eksempel (APA 6th):

(Olsen, sitert i Hansen 2010, s. 5)

I eksempelet over skal Olsen ikke oppføres i litteraturlista fordi denne kilden ikke er sjekket.

Henvisning i tekst

Har du nevnt forfatternavnet i teksten, kan du henvise kun med årstallet i parentes umiddelbart etter forfatternavnet.

Eks.: Forskere som Aanesland og Holm (2002) har påvist at boplikten ikke har noen merkbar effekt på bosetningen i den enkelte kommune…

Ved direkte sitat skal du alltid vise til siden sitatet er hentet fra.

Eks.: Boplikten har de senere årene vært mye diskutert i media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. «Gjennomsnittstall viser at i kommuner med boplikt er boligene like mye bebodd i løpet av året som i kommuner uten boplikt»  (Aanesland & Holm, 2002, s. 84). 

Hvis du viser til sammenhengende tekst over flere sider, skal du alltid angi første og siste side.

Eks.: Det blir blant annet argumentert for at de utilsiktede virkningene ved boplikt er av betydelig omfang (Aanesland & Holm, 2002, s. 83-85).

Hvis du ønsker å nevne bokas tittel i teksten, settes den i kursiv.

År/Sted mangler

Dersom det mangler opplysninger om hvor, når eller på hvilket forlag dokumentet er utgitt finnes det standardiserte forkortelser for dette.

Uten sted: (u.s.)

Uten år: (u.å.)

Forfatter mangler

Dersom kilden mangler forfatter, settes tittel inn i stedet for forfatternavn. Verk som står alene får tittel i kursiv (f.eks. bok), mens verk som er del av noe større får tittel i anførselstegn (f.eks artikkel).

Bruker du en artikkel hentet fra f.eks. Store norske leksikon eller Wikipedia som ikke har forfatter, bruker du artikkeltittelen i posisjonen hvor forfatter normalt står. Se eksempelsamling for mer informasjon.

OBS:Når en institusjon står ansvarlig for teksten (f.eks. Universitetet i Agder) skal institusjonen oppgis som «forfatter».

Flere utgivelser samme år

I APA-stilen settes bare forfatterens etternavn og årstall i parentesen. Dersom en forfatter har flere publikasjoner samme år skilles disse fra hverandre med en liten a, b osv. 

Eksempel (APA 6th): 

(Repstad, 2007a, s. 43; Repstad, 2007b, s. 78)

Bokstaven tas også med i litteraturllista.

Repstad, P. (2007a) osv..

Repstad, P. (2007b) osv...

Flere kilder i samme parentes

Dersom du bruker flere kilder i samme setning kan disse settes i samme parentes dersom du skiller dem med semikolon. Kildene skal stå i alfabetisk rekkefølge.

Eksempel (APA 6th):

(Repstad, 2007; Riis, 1996)

Forfattere med samme etternavn
Hvis man viser til flere verk hvor flere forfattere har samme etternavn, bør man bruke initialer for å skille mellom disse. 
På den måten sikrer vi at vi ikke skaper forvirring om opphavsperson. Dette gjelder selv om dokumentene er publisert 
på forskjellige tidspunkt.

(H. Jacobsen, 2000)
(C. M. Jacobsen, 2002)

Jacobsen, C. M. (2002). Tilhørighetens mange former: Unge muslimer i Norge. Oslo: Unipax.
Jacobsen, H. (2000). Ungdomsarbeideren: Om kultur og metode i fritidsklubber. Oslo: Kommuneforlaget.
Bok utgitt i flere utgaver

Når du har en publikasjon som er kommet i flere utgaver, skal utgaveopplysningene oppgis i litteraturlista. Det er da årstallet for den utgaven du har brukt som kilde, som du skal bruke. Du skal ikke ta med opplag så sant dette ikke er å forstå som en utgaveopplysning (for eksempel revidert opplag).

Eksempel (APA 6th):

I teksten: (Repstad, 2014)

I litteraturlista: Repstad, P. (2014).Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere  (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Nyutgivelse av klassiske verk

Dersom du bruker en nyere oversettelse av et eldre verk kan du synliggjøre dette ved å oppgi årstall både for originalutgivelsen og utgaven du selv bruker.

Eksempel: (James 1890/1982)

Hvis årstall for originalutgaven ikke er oppgitt kan du synliggjøre at du bruker en nyere utgave på denne måten:

Eksempel: (Aristoteles overs. 1931)

Bruke bilder, tabeller eller figurer i teksten

Skal du bruke bilder eller andre illustrasjoner i teksten, må du vurdere:

Du må også tenke på opphavsrett.

 • For å bruke en hel tabell, en figur eller et bilde fra en annen kilde, må du ofte innhente tillatelse fra opphaver eller rettighetshaver. Opphaver skal uansett navngis, og kilden refereres til.
 • Forlag overtar ofte rettighetene for publiserte artikler og bøker, og i slike tilfeller må man kontakte forlaget for å innhente tillatelse.
 • Man kan gjenbruke deler av en tabell uten å måtte innhente tillatelse, jf. åvl. § 22, men opphaver må navngis og kilden må angis.
 • Hvis opphaver har vært død i 70 år eller mer, kan tabell, figur eller bilde brukes uten tillatelse, men du må likevel oppgi navnet på opphaver.
 • Sjekk Åndsverkloven om du er tvil. Nettstedet delrett.no er også en god kilde.
 • http://delrett.no/nb/artikler/bilder-og-kunst
 • http://delrett.no/nb/artikler/finn-og-bruk-bilder.

Alle bilder, figurer og tabeller du setter inn i teksten må ha en bildetekst og du må oppgi hvem som har tatt bildet eller laget tabellen/figuren. Dette gjelder også bilder og illustrasjoner du har laget selv.

I teksten under bilde/figur/tabell:

Figur 1. Korsmodellen - perspektiver og skriveformål i praksisloggene. Fra På vei til å bli skrivelærer: Lærerstudenten i dialog med teori og praksis, av T. Klemp, 2016 (https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/4). CC BY 4.0

I Litteraturlista:

Klemp, T. (2016). På vei til å bli skrivelærer: Lærerstudenten i dialog med teori og praksis. Hentet fra https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/4

Dersom du har tatt bildet selv, må du inkludere en detaljert beskrivelse i bildeteksten som forklarer mening og kontekst, som dato og sted. Et slikt bilde skal ikke med i litteraturlista.

Figur 1. Islagt strand ved lavvann, Ringshaug, Tønsberg. 9. mars 2018.

Bibelen/Koranen

Når du henviser til allment kjente skrifter som Bibelen eller Koranen oppgir du hvilken bok, kapittel og vers sitatet er hentet fra. Eksempel APA 6th: (1 Tess. 4:11)

Det er ikke nødvendig å sette inn innførsel i litteraturlista.

Hva er DOI?

DOI (digital object identifier) er en unik identifiseringskode som tildeles elektroniske dokumenter for at de skal være lette å finne på internett. I motsetning til nettadresser (URL) som kan endres eller slettes, er DOI-nummeret en permanent identifiseringskode som alltid henger sammen med dokument. Du finner som oftest DOI-nummeret på elektroniske artiklers forside, nær copyright erklæringen, eller på databasens landingsside for artikkelen.

Eksempel på DOI-nummer: 10.1177/1090198109343895

For å finne en artikkel ved bruk av DOI-nummeret må du skrive inn følgende nettadresse fulgt av DOI-nummeret: [ http://doi.org/ ]. Du vil da bli ført direkte til artikkelen:

Eksempel: http://doi.org/10.1177/1090198109343895

Når du skriver en referanse som har DOI-nummer må du legge til https://doi.org/ foran selve nummeret. 

Sidetall mangler

Noen ganger finnes det ikke sidetall, f.eks. i e-bøker eller i noen artikler. Dersom du har direkte sitater, kan du prøve å å henvise til

 • avsnittsnummer hvis det finnes
 • overskriften på kapittelet og eventuelt avsnittsnummer

Du kan eventuelt telle avsnitt selv. 

For referanser til kapittel i bok i litteraturlista kan du utelate sidetall dersom det ikke er oppgitt.

Plasseringskoder i Kindle anbefales ikke brukt av APA.

 

Kompendium

Mange kompendier er satt sammen av artikler og kapitler i bøker. I disse tilfellene refererer du til originalkilden, altså den artikkelen eller bokkkapittelet du har lest.

Dersom kompendiet er skrevet av en lærer, bruker du formatet for bok og setter inn de opplysningene du har.

Lesedato for websider

Tidligere var det vanlig å ta med lesedato for alle nettsider eller nettressurser. APA 6 sier at det bare er nødvendig å ta med lesedato for nettsider som endrer seg over tid. Imidlertid sies det også at det er vanskelig å generalisere dette for nettsider, og man må vurdere selv hvorvidt lesedato behøves:

http://blog.apastyle.org/apastyle/2014/08/when-to-include-retrieval-dates-for-online-sources.html

Vi oppfordrer deg til å sjekke med lærestedet ditt om de krever lesedato for nettsider.

Skal du ha med lesedato settes det inn foran URL: Hentet 1.6.2017 fra ...

I Kildekompassets EndNote-stil kommer lesedato med dersom feltet "Access Date" er utfylt.

Ingen bokser passer!

Det skjer av og til at kilden du har brukt ikke passer perfekt inn i en av "boksene" på kildekompasset. Da kan det være du må kombinere to bokser eller lage egen variant av en "boks".

Det viktigste er at du er konsekvent og at det i litteraturlisten kommer frem:

Forfatter. (år). Tittel [ev materialtype i skarpe klammer] og URL eller utgivelsessted/utgiver

Dersom du er i tvil, ta kontakt med biblioteket på ditt studiested.

Sidetall

Når du siterer direkte skal du alltid oppgi side. Dersom du parafraserer, eller skriver med egne ord, sier APA manualen at du bør oppgi sidetall*. Dersom du omtaler teksten mer generelt, kan sidetall være overflødig. Se spørsmål om henvisning og direkte sitat for mer informasjon.

Hvis du henviser til en kilde i sin helhet og ikke til en spesiell side, trenger du ikke å oppgi sidetall.

*Her er det ulike faglige tradisjoner, snakk med faglærer

Vanlige forkortelser
 • Avsnitt = avsn.
 • Bind = bd.
 • Blad = bl.
 • Et alii (og flere) = et al.
 • Figur(er) = fig.
 • Kapittel = kap.
 • Opplag = oppl.
 • Oversetter / oversatt = overs.
 • Redaktør(er) = red.
 • Revidert = rev.
 • Side(r) = s.
 • Tabell(er) = tab.
 • Uten sted = u.s.
 • Uten årstall = u.å.
 • Utgave = utg.

Merk: Ibid. hører ikke hjemme i APA-stilen

Flerbindsverk

Når du henviser til en bok i et flerbindsverk, gjør du det som når du henviser til en vanlig bok. Du kan ta med bindnummer i tittelen:

Grov, E. K., Holter, I. M. & Toverud, K. C. (red.). (2015). Sykepleieboken: Bd. 1. Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie (5. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Endre i et sitat

Du kan gjøre endringer i direkte sitat, men tenk deg godt om før du gjør det

Når du har et direkte sitat, men vil utelate noe som ikke er relevant

Original setning:

"Som åndsverk ansees frembringelser på det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske område (herunder også fotokunsten), som fremtrer som resultat av individuell, skapende åndsinnsats fra opphavsmannens side."

Sett inn tre punktum der du har slettet:

"Som åndsverk ansees frembringelser på det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske område ..., som fremtrer som resultat av individuell, skapende åndsinnsats fra opphavsmannens side" (Lassen & Lund, 2012).

Når du har direkte sitat men vil tillegge noe for å tydeliggjøre

Opprinnelig setning:

De fleste artene spiser for det meste planteføde, med stor mage, lang og snodd tarm og en velutvikla blindtarm.

Sett inn skarpe klammer rundt det du har lagt til:

"De fleste artene [piggrotter] spiser for det meste planteføde, med stor mage, lang og snodd tarm og en velutvikla blindtarm" (Frafjord, 2018).

Kilder:

Frafjord, K. (2018). Piggrotter. I R. Bolstad (Red.), Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/opphavsrett.

Lassen, B.S. & Lund, A.M. (2012). Opphavsrett. I R. Bolstad (Red.), Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/opphavsrett.

Sist oppdatert: 02.05.2018