FAQ

Oversikt over vanlige spørsmål og svar. Veiledningene i denne FAQen er i henhold til APA 6th.

Når skal jeg oppgi sidetall?

Når du siterer direkte skal du alltid oppgi side. Dersom du parafraserer, eller skriver med egne ord, sier APA manualen at du bør oppgi sidetall*. Dersom du omtaler teksten mer generelt, kan sidetall være overflødig. Se spørsmål om henvisning og direkte sitat for mer informasjon.

*Her er det ulike faglige tradisjoner, snakk med faglærer

Hvordan siterer jeg direkte sitat?

Sitatet settes i anførselstegn og etterfølges av parentes eller fotnote. I fotnoten eller parentesen oppgir du opplysninger om forfatter og årstall og sidetall. Dersom du siterer en nettside eller annet materiale som ikke har sidetall, oppgir du avsnittsnummer, tidsanmerkning el. som gjør det lettere for leseren å finne igjen sitatet.

Eksempel (APA 6th):
  
Boplikten har de senere årene vært mye diskutert i media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. «Gjennomsnittstall viser at i kommuner med boplikt er boligene like mye bebodd i løpet av året som i kommuner uten boplikt» (Aanesland & Holm, 2002, s. 84). Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er...

Hvordan siterer jeg lengre direkte sitater?

I fotnoten eller parentesen oppgir du opplysninger om forfatter og årstall og sidetall. Sitatet settes i et eget avsnitt med innrykk.

I APA gjelder dette sitater på mer enn 40 ord.

Eksempel (APA 6th):
  
Boplikten har de senere årene vært gjenstand for mye diskusjon, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. Det har her blant annet blitt påpekt at politisk regulering ikke alltid fører til økt velferd for de mange:  

Boplikt kan være et eksempel som bekrefter at den samlede velferden i samfunnet blir mindre. De ønskede resultatene kommunen oppnår med boplikt, er samlet sett svært små. Hensikten med boplikt er å få et bedre omiljø, flere bebodde hus med lys i vinduene på mørke vinterkvelder. Dagens teknikk resulterer i at det lyser mest i vinduene hos dem som misligholder boplikten og som har vond samvittighet for at de ikke bor der. (Aanesland & Holm, 2002, s. 84)

Slik løftes det frem argumenter som... 
 

Hva er en parafrase og hvordan gjør jeg det?

Å parafrasere er å skrive om til egne ord. Mange synes at dette flyter bedre i teksten. Dersom du har brukt en bestemt side sier APA manualen at du bør oppgi sidetall*.

Eksempel (APA 6th):
  
Boplikten har de senere årene vært mye diskutert i media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. En undersøkelse fra 2002 viser at bosetningsmønsteret ikke påvirkes nevneverdig i kommuner uten boplikt, sammenliknet med kommuner med boplikt (Aanesland & Holm, 2002, s. 84). Denne undersøkelsen understreker således argumenter som allerede er...

*Her er det ulike faglige tradisjoner, snakk med faglærer

Hvordan refererer jeg til et sitat hentet fra en annen forfatter? (sekundærkilde)

Dersom det er mulig bør du finne primærkilden (altså det som er sitert). Hvis dette ikke er mulig må du vise at du gjengir sitatet fra en annen tekst.

Eksempel (APA 6th):

(Olsen, sitert i Hansen 2010, s. 5)

Hvordan henviser man i tekst?

Hvis du henviser generelt og ikke til en spesiell side trenger du ikke å oppgi sidetall. Har du nevnt forfatternavnet i teksten kan du henvise kun med årstallet i parentes umiddelbart etter forfatternavnet (se eks. 1). Ved direkte sitat skal du alltid vise til siden sitatet er hentet fra (se eks. 2). Hvis du viser til sammenhengende tekst over flere sider, skal du alltid angi første og siste side (se eks. 3). 

Eksempel (APA 6th):

Eks. 1: Forskere som Aanesland og Holm (2002) har påvist at boplikten ikke har noen merkbar effekt på bosetningen i den enkelte kommune…

Eks. 2: Boplikten har de senere årene vært mye diskutert i media, med spesielt fokus på de attraktive eiendommene langs sørlandskysten. «Gjennomsnittstall viser at i kommuner med boplikt er boligene like mye bebodd i løpet av året som i kommuner uten boplikt»  (Aanesland & Holm, 2002, s. 84). 

Eks. 3: Det blir blant annet argumentert for at de utilsiktede virkningene ved boplikt er av betydelig omfang (Aanesland & Holm, 2002, s. 83-85).

Det er ikke oppgitt når eller hvor teksten er utgitt. Hvordan løser jeg dette?

Dersom det mangler opplysninger om hvor, når eller på hvilket forlag dokumentet er utgitt finnes det standardiserte forkortelser for dette.

Uten sted: (u.s.)

Uten år: (u.å.)

Uten forlag: (u.f.)

Hva gjør jeg hvis det ikke er oppgitt forfatter?

Når en institusjon står ansvarlig for teksten (f.eks. Universitetet i Agder) skal institusjonen oppgis som «forfatter». Bruker du en artikkel hentet fra f.eks. Store norske leksikon eller Wikipedia som ikke har forfatter, bruker du artikkeltittelen i posisjonen hvor forfatter normalt står. Se eksempelsamling for mer informasjon.

Eksempel (APA 6th):

Informasjonskompetanse. (2011). Wikipedia. Hentet fra http://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskompetanse

Hva gjør jeg hvis en forfatter har flere utgivelser samme år?

I APA-stilen settes bare forfatterens etternavn og årstall i parentesen. Dersom en forfatter har flere publikasjoner samme år skilles disse fra hverandre med en liten a, b osv. 

Eksempel (APA 6th): 

(Repstad, 2007a, s. 43; Repstad, 2007b, s. 78)

Bokstaven tas også med i litteraturllista.

Repstad, P. (2007a) osv..

Repstad, P. (2007b) osv...

Hvordan refererer jeg til flere kilder samtidig?

Dersom du bruker flere kilder i samme setning kan disse settes i samme parentes dersom du skiller dem med semikolon. 

Eksempel (APA 6th):

(Repstad 2007; Riis 1996)

Hvordan refererer jeg til to ulike forfattere med samme etternavn?
Hvis man viser til flere verk hvor flere forfattere har samme etternavn, bør man bruke initialer for å skille mellom disse. 
På den måten sikrer vi at vi ikke skaper forvirring om opphavsperson. Dette gjelder selv om dokumentene er publisert 
på forskjellige tidspunkt.

(H. Jacobsen, 2000)
(C. M. Jacobsen, 2002)

Jacobsen, C. M. (2002). Tilhørighetens mange former: Unge muslimer i Norge. Oslo: Unipax.
Jacobsen, H. (2000). Ungdomsarbeideren: Om kultur og metode i fritidsklubber. Oslo: Kommuneforlaget.
Hvordan refererer jeg til en publikasjon som er kommet i flere utgaver?

Når du har en publikasjon som er kommet i flere utgaver, skal utgaveopplysningene oppgis i litteraturlista. Det er da årstallet for den utgaven du har brukt som kilde, som du skal bruke. Du skal ikke ta med opplag så sant dette ikke er å forstå som en utgaveopplysning (for eksempel revidert opplag).

Eksempel (APA 6th):

I teksten: (Repstad, 2014)

I litteraturlista: Repstad, P. (2014).Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere  (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Hvordan refererer jeg til en nyere utgave av klassiske verk?

Dersom du bruker en nyere oversettelse av et eldre verk kan du synliggjøre dette ved å oppgi årstall både for originalutgivelsen og utgaven du selv bruker.

Eksempel: (James 1890/1982)

Hvis årstall for originalutgaven ikke er oppgitt kan du synliggjøre at du bruker en nyere utgave på denne måten:

Eksempel: (Aristoteles overs. 1931)

Hvordan refererer jeg til figur/tabell hentet fra bok

Opphavsrett: Ønsker du å gjengi en figur eller en tabell fra en annen kilde? Sjekk med forlaget om det må innhentes tillatelse fra opphavsperson.

Eksempel (APA 6th):

I teksten:

Figur 2. Didaktisk relasjonstenkning. Hentet fra Kan læring planlegges? (6 utg., s. 47), av Engelsen, B. U., 2012, Oslo, Gyldendal Akademisk. Opphavsrett 1990 fra Gyldendal norsk forlag AS. Gjengitt med tillatelse.

I litteraturlista:

Oppgi referansen i litteraturlista kun hvis referansen blir henvist til andre plasser i teksten. Ellers oppgi referansen bare under selve figuren i teksten. 

Engelsen, B. U. (2012). Kan læring planlegges? (6. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk.

Hvordan henviser jeg til Bibelen?

Når du henviser til allment kjente skrifter som Bibelen eller Koranen oppgir du hvilken bok, kapittel og vers sitatet er hentet fra. Eksempel APA 6th: (1 Tess. 4:11)

Det er ikke nødvendig å sette inn innførsel i litteraturlista.

Hva er DOI?

DOI (digital object identifier) er en unik identifiseringskode som tildeles elektroniske dokumenter for at de skal være lette å finne på internett. I motsetning til nettadresser (URL) som kan endres eller slettes, er DOI-nummeret en permanent identifiseringskode som alltid henger sammen med dokument. Du finner som oftest DOI-nummeret på elektroniske artiklers forside, nær copyright erklæringen, eller på databasens landingsside for artikkelen.

Eksempel på DOI-nummer: 10.1177/1090198109343895

For å finne en artikkel ved bruk av DOI-nummeret må du skrive inn følgende nettadresse fulgt av DOI-nummeret: [ http://dx.doi.org/ ]. Du vil da bli ført direkte til artikkelen:

Eksempel: http://dx.doi.org/10.1177/1090198109343895

Hva gjør jeg hvis sidetall mangler, f.eks. i e-bøker?

Noen ganger finnes det ikke sidetall, f.eks. i e-bøker eller i noen artikler. Dersom du har direkte sitater, kan du prøve å å henvise til

  • avsnittsnummer hvis det finnes
  • overskriften på kapittelet og eventuelt avsnittsnummer

Du kan eventuelt telle avsnitt selv. 

For referanser til kapittel i bok i litteraturlista kan du utelate sidetall dersom det ikke er oppgitt.

Plasseringskoder i Kindle anbefales ikke brukt av APA.

 

Når skal jeg ha med lesedato for nettressurser?

Tidligere var det vanlig å ta med lesedato for alle nettsider eller nettressurser. APA 6 sier at det bare er nødvendig å ta med lesedato for nettsider som endrer seg over tid. Imidlertid sies det også at det er vanskelig å generalisere dette for nettsider, og man må vurdere selv hvorvidt lesedato behøves:

http://blog.apastyle.org/apastyle/2014/08/when-to-include-retrieval-dates-for-online-sources.html

Vi oppfordrer deg til å sjekke med lærestedet ditt om de krever lesedato for nettsider.

Skal du ha med lesedato settes det inn foran URL: Hentet 1.6.2017 fra ...

I Kildekompassets EndNote-stil kommer lesedato med dersom feltet "Access Date" er utfylt.

Hvordan henviser jeg til en bok i et flerbindsverk?

Når du henviser til en bok i et flerbindsverk, gjør du det som når du henviser til en vanlig bok. Du kan ta med bindnummer i tittelen:

Grov, E. K., Holter, I. M. & Toverud, K. C. (red.). (2015). Sykepleieboken : 1 : Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie (5. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Sist oppdatert: 16.02.2018