Struktur

Følger artikkelen vanlig oppsett for vitenskapelige artikler?

En vitenskapelig artikkel skal ha:

  • Informasjon om hvilket tidsskrift artikkelen er publisert i
  • Tydelig tittel
  • Informasjon om hvem forfatter(ne) er
  • Et godt sammendrag (abstract)
  • Beskrivelse av metode
  • Beskrivelse av resultater
  • God diskusjon av metoder og resultater
  • Eventuelle illustrasjoner og tabeller skal være tydelige og ha tekst
  • Konklusjon
  • Siteringer og referanser
  • Godt, saklig språk
  • Tydelige sidetall

Vitenskapelige artikler bygges ofte opp etter IMROD struktur: Innledning, Metode, Resultat Og Diskusjon.


Vil du vite mer?

Tilbake til vitenskapelige artikler

Oppdatert 22.04.2015

Sist oppdatert: 11.05.2015