Forside refstiler fjærpenn

Bruk av arkivmateriale

Arkivmateriale kan være untatt offentligheten. Selv om du får tilgang til materialet er det visse kjøreregler som gjelder for bruken. Følgende opplysninger er hentet fra et foredrag av tidligere statsarkivar Kjell Bråstad ved Statsarkivet i Kristiansand.

Hva kan unntas offentligheten?
Det kan gjelde opplysninger som:

  • kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser (hjemlet i sikkerhetsloven)
  • må skjermes av personvernhensyn (hjemlet i forvaltningsloven og andre særlover) Arkivmateriale som inneholder personlige forhold (opplysninger om for eksempel fysisk og psykiske helse, klientforhold, seksuell legning, personlig karakter osv) skal underlegges taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder normalt i 60 år etter siste innførsel om ikke annet er bestemt. I barnevernssaker og adopsjonssaker faller taushetsplikten bort først etter 100 år. Man kan søke og få tilgang til taushetsbelagt arkivmateriale dersom de taushetsbelagte opplysningene har blitt anonymisert.

Innsyn for forskere
Dersom det finnes rimelig, og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser, kan departementet bestemme at et forvaltningsorgan kan eller skal gi opplysninger til bruk for forskning.

For at en forsker skal få innsyn i taushetsbelagt arkivmateriale stilles det strenge krav til forskerens kompetanse og til prosjektbeskrivelsen. Forskeren må ha kompetanse innen et  fagområde relevant for prosjektet. Studenter kan få innsyn forutsatt at de er under kompetent faglig veiledning.

Forskeren som får innsyn i taushetsbelagt materiale er selv underlagt taushetsplikt. Opplysningene må bare brukes slik det er nødvendig for forskningsarbeidet. Skal resultatene publiseres settes det strengere krav til bruk av materialet, og forskeren må forholde seg til forvaltnignsloven § 13 a nr 1 og 2. §13 a nr 1: Den som har krav på taushet samtykker §13 a nr 2: Opplysningene anonymiseres. Opplysningene kan bare brukes til forskningsprosjektet det er søkt om. Skal det brukes i andre sammenhenger må det søkes på nytt. Opplysningene kan ikke deles med forskere utenfor prosjektet.

Forskere og forskningsassistenter må undertegne taushetserklæring før de får tilgang til materialet.

Om søknad om forskerinnsyn i Arkivverket.

Søknaden må:

  • være skriftlig og stilet til Riksarkivaren
  • spesifisere hvilket materiale det søkes innsyn i
  • gi en beskrivelse av forskningsprosjektet (med dokumentasjon av utdannings- og forskningsnivå)
  • gjøre rede for hvordan opplysningene er tenkt brukt
  • dokumentasjon av forskningskompetanse dersom denne ikke er kjent fra før
  • inneholde skriftlig bekreftelse fra veileder dersom det er en student som søker om innsyn

Sist endret: 02.05.2015

Sist oppdatert: 02.05.2015