Report

In-text citations

Disse dokumenttypene kan ligne bøker og e-bøker og er gjerne utgitt av offentlige eller private institusjoner. Noen har en seriekode eller rapportnavn- og nummer, og dette oppgis da i parentes etter tittelen.

Format: Author’s last name year: page number

Ex.: Bergan 2017: 11

In the reference list

Format: Author’s last name, A.A/Institution. (year). Title in italics. (Report number). Place published: Publisher/Retrieved from URL

Ex.: Bergan, M. A. (2017). Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2017: Ungfisktellinger og problemkartlegging knyttet til fiskeforsterkende tiltak og sjøørret (NINA Rapport 1392). Retrieved from http://hdl.handle.net/11250/2485755

I EndNote

Add as Government documents.

Fill in the fields: Author, Year, Title, Report number, URL.

Note: When URL is missing, replace with Place Published and Publisher.

We have many good answers in our FAQ!

Last modified on: October 11th, 2021