Vitenskapelige artikler publiseres av forskere for å offentliggjøre nye forskningsresultater. 

Det stilles mange krav til en vitenskapelig artikkel: 

 • Forskningsresultatene som presenteres skal gi oss ny innsikt om et emne. 
 • Resultatene skal være etterprøvbare slik at de kan anvendes i ny forskning senere. 
 • Den vitenskapelige artikkelen skal leses, vurderes og godkjennes av andre forskere, innen samme fagfelt, før den publiseres. Dette kalles fagfellevurdering (engelsk: «peer-reviewed» eller «refereed»). 
 • Ny viten bygger på eldre viten, og en vitenskapelig artikkel oppgir alltid den tidligere forskningen som artikkelen bygger på. Dette gjøres i form av siteringer i teksten som gjenspeiles i en korrekt referanseliste.
 • En vitenskapelig artikkel er som oftest publisert i et vitenskapelig tidsskrift som utgis av et forlag eller en organisasjon, men kan også være publisert i en antologi (en artikkelsamling med redaktør). 
 • En vitenskapelig artikkel skal være publisert på et språk som mange kan lese. I Norge er dette engelsk eller norsk. 

Hvordan sjekke kildene: 

 • En vitenskapelig artikkel skal være fagfellevurdert. På utgivers hjemmeside kan du finne ut om publiseringskanalen har fagfellevurdering. Her er et eksempel fra tidsskriftet Nature og et fra Nordisk kulturpolitisk tidsskrift
 • En vitenskapelig artikkel skal være skrevet på et språk som mange kan lese. Har artikkelen internasjonal interesse skrives den ofte på engelsk. Dersom artikkelen kun har nasjonal interesse kan den i Norge skrives på norsk. 
 • Kontroller at referanselisten er oversiktlig og korrekt. Referansene skal være utformet på en slik måte at du lett kan finne igjen de oppgitte kildene.
 • En vitenskapelig artikkel er strukturert og rydding. Den har gode illustrasjoner med tydelige figurtekster og tabeller med tekst der dette er nødvendig. Vitenskapelige artikler bygges ofte opp etter IMRAD struktur: Innledning, Metode, Resultat, Diskusjon. 
 • En vitenskapelig artikkel har alltid et godt sammendrag (Engelsk: «abstract») som gir en beskrivelse av artikkelens innhold. Sammendraget står først i artikkelen, ofte med liten font. 
 • Det skal komme tydelig fram i hvilket tidsskrift eller hvilken bok du finner artikkelen og det skal være oppgitt sidetall. 
 • Nyere fulltekstartikler bør ha en DOI (Digital object identifier). En DOI brukes til å finne artikkelen på nettet. 
 • Det kan være lurt å tenke over hvordan du fant fram til artikkelen: Stoler du på nettsiden hvor artikkelen ble publisert? Det finnes en lang rekke tidsskrifter som blir publisert av useriøse aktører. Brukte du en søkemotor som Google/Bing? Da må du sjekke nøye. 
 • Universitetsbibliotekenes hjemmesider er gode portaler til litteratur av høy kvalitet. Du kan også regne med at artikkelen er god dersom den ble anbefalt av veilederen din eller om du fant henvisning til artikkelen i referanselisten til en god vitenskapelig artikkel. 

Følger artikkelen vanlig oppsett for vitenskapelige artikler? 

Vitenskapelige artikler bygges ofte opp etter IMRAD struktur: Innledning, Metode, Resultat, Diskusjon.  

En vitenskapelig artikkel skal ha: 

 • Informasjon om hvilket tidsskrift artikkelen er publisert i 
 • Tydelig tittel 
 • Informasjon om hvem forfatter(ne) er 
 • Et godt sammendrag (abstract) 
 • Beskrivelse av metode 
 • Beskrivelse av resultater 
 • God diskusjon av metoder og resultater 
 • Eventuelle illustrasjoner og tabeller skal være tydelige og ha tekst 
 • Konklusjon 
 • Siteringer og referanser
 • Godt, saklig språk 
 • Tydelige sidetall 

Vurdering av artikler fra andre tidsskrifter 

Tidsskriftartikler som er utgitt utenfor den akademiske verdenen kan også inneholde faglig informasjon og nyheter. Disse artiklene er gjerne populærvitenskapelige, og er skrevet for å nå ut til et større publikum. Dermed er de ikke like detaljerte og veldokumenterte. Dette kan være artikler fra fagtidsskrifter som Geo, Sykepleien, Fontene og lignende. Slike artikler må naturligvis vurderes med andre kriterier enn en vitenskapelig artikkel. 

Sjekkliste: 

 • Gir kilden en balansert og objektiv fremstilling av emnet, eller er den partisk? 
 • Finner du interessekonflikter i innholdet? 
 • Utfordrer eller bekrefter kilden informasjon du har fra før? 
 • Er argumentasjonen og resonnementene redelige og strukturerte?