Dissens i NOU

Henvisning i teksten

Dissenser publiseres som kapitler eller vedlegg, og refereres til ved den fulle NOU-en, med teksthenvisning til dissensen: «… Hodnesdals dissens (NOU 2019: 4:kap. 15).»

I litteraturlista

Format: NOU År: nummer. (år). Tittel. Utgiver. URL

Eksempel:

NOU 2019: 4. (2019). Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool. Justis- og beredskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-4/id2627812/

I EndNote

Legg inn som Government document

Fyll ut: Author (NOU År: nummer – husk komma til slutt), Year, Title, Department, URL

Når du setter inn referansen må du velge Exclude year for å få det riktig i teksten

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 22. juni 2022