Meldinger og innstillinger til Stortinget

Henvisning i teksten

Format: Meldingsnummer (år-år): sidetall

Eksempel: Meld. St. 20 (2009–2010): 10

I litteraturlista

Format: Meldingsnummer (år-år). Tittel: Undertittel i kursiv. Departement. https://xxxxx

Eks.: Meld. St. 20 (2009–2010). Omorganisering av ABMutvikling. Kulturdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-20-20092010/id608202/

Merknad: Norsk lovbehandling ble endret i 2009, og meldinger fra før dette tidspunktet får derfor St.meld. i stedet.

Eksempel: St.meld. nr. 22 (2006–2007). Veiviseren: For det norske filmløftet. Kultur- og kirkedepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/St.meld-nr-22-2006-2007-/id460716/ 

I EndNote

Legg til som Government document

Fyll ut feltene: Author (Meldingsnummer (år)) (husk komma på slutten for å unngå invertering), Title, Departement,URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 6. september 2021