Proposisjoner til Stortinget

Henvisning i teksten

Format: (Departement, år, s. sidetall)

Eks.: (Barne- og likestillingsdepartementet, 2016, s. 9)

I litteraturlista

Format: Departementet. (År). Tittel på proposisjon i kursiv. (Prop nr). Hentet fra URL

Eks.: Barne- og likestillingsdepartementet. (2016). Endringer i markedsføringsloven, telefonmarkedsføring mv. (Prop. 43 L (2016-2017)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-43-l-20162017/id2524284/

Merknad:  Dersom du ikke har URL, erstattes denne med utgivelsessted: utgiver

I EndNote

Legg til som  Government document.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Report number (Prop nr, år), URL

Merknad: Dersom du ikke har URL, erstattes denne med utgivelsessted: utgiver

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 19. august 2021