Traktater og konvensjoner

Henvisning i teksten

Format: (Organisasjon eller korttittel, år, s. sidetall eller art. xx)

Eksempel: (Barnekonvensjonen, 1989, art. 2).

I litteraturlista

Format:

Hentet fra Lovdata:
Korttittel. (årstall). Lang tittel (Avtalens undertegningsdato). Nettstedets navn. https://xxxxx

Hentet fra organisasjon eller institusjon:
Ansvarlig organisasjon. (årstall). Tittel på konvensjon. Nettstedets navn. https://xxxxx

Eksempel 1, fra Lovdata:

Barnekonvensjonen. (1989). Konvensjon om barnets rettigheter (20-11-1989). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8

Eksempel 2, fra nettside:

De forente nasjoner. (2006). Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Barne- og familiedepartementet. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/sla/funk/konvensjon_web.pdf

Merknad: Konvensjoner og traktater hentes fra Lovdata eller hjemmesiden til en organisasjon eller institusjon. Du må lage referanse i henhold til den utgivelsen du har lest.

Når det gjelder dato er det for slike kilder dato for inngåelse eller signering som benyttes; hos Lovdata er dette feltet «Avtalens undertegningsdato». Det anbefales å oppgi lenken som leder rett til teksten (altså ikke via nøkkelinformasjonen i Norges traktater).

I EndNote

Hentet fra Lovdata:

Legges inn som Legal rule or regulation

Fyll ut feltene: Author (her skriver du inn korttittelen), Year, Title, Rule number (her skriver du datoen fra Avtalens undertegningsdato), Publisher, URL.

Hentet fra nettside:

Format:

Legges inn som Web page

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Publisher, URL.

Merknad: Husk komma på slutten av korttittelen hvis den er mer enn ett ord.

I Zotero

Hentet fra Lovdata:

Legges inn som Bok

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter (her skriver du inn korttittelen til loven), Utgave, Utgiver, Dato, URL

Hentet fra nettside:

Legges inn som Nettside

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Nettstedets tittel (navnet på nettstedet), Dato og URL.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 20. januar 2023