Dissens i NOU

Henvisning i teksten

Dissenser publiseres som kapitler eller vedlegg, og refereres til ved den fulle NOU-en, med

teksthenvisning til dissensen: «… Hodnesdals dissens (NOU 2019: 4, kap. 15).»

 

 

I litteraturlista

Format: NOU År: nummer. (år). Tittel. Utgiver. URL

Eksempel:

NOU 2019: 4. (2019). Organisering av norsk naturskadeforsikring: Om Norsk Naturskadepool. Justis- og beredskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-4/id2627812/

I EndNote

Legg inn som Government document

Fyll ut: Author (NOU År: nummer – husk komma til slutt), Year, Title, Department, URL

I Zotero

Legges inn som Bok

Fyll ut feltene Tittel, Forfatter (legg inn NOU år: nummer), Utgiver (navn på departement), Dato, URL

Merknad: Årstall vil komme to ganger i henvisning i teksten. Dette kan du rette manuelt etter at du har koblet dokumentet fra Zotero.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 28. april 2023