Lover og forskrifter

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Tekst [1]

Format: [referansenr, s. sidenummer]

Eks.: Tekst [1, s. 74].

I litteraturlista

Format: Full tittel i kursiv, År.

Eks.: [1] Lov om opphavsrett til åndsverk m.v., 1961.

Format e-lov: Full tittel i kursiv, År. [Online]. Hentet fra: URL

Eks. 1: [1]  Lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), 2008. [Online]. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-01-11-2?q=elektronisk

Eks. 2: [2] Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, [Online], 1998. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060

I EndNote

Legges inn som Legal Rule or Regulation.

Fyll ut feltene Author (her skriver du inn lovens korttittel) Year, Title (full tittel på loven).

For lov hentet fra Internett:

Author (her skriver du inn lovens korttittel) Year, Title (full tittel på loven). Type of medium (legg inn Online), URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 18. august 2021